Domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták

Prostory jsou částečně bezbariérové a částečně bariérové.

Poslání služby

Posláním sociální služby Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku je nabídnout lidem s mentálním postižením takovou míru pomoci a podpory, která vychází z individuálních potřeb. Pomoc či podpora poskytnutá zaměstnanci domova působí na klienty aktivně a rozvíjí jejich samostatnost, soběstačnost a motivuje k činnostem, které nevedou k dlouhodobé závislosti na poskytované sociální službě. Respektuje a zachovává lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody, usiluje o aktivní zapojení či návrat do běžného prostředí.

Kapacita

Počet lůžek celkem: 21

V případě uvolnění kapacity ve službě domova pro osoby se zdravotním postižením bude postupně snižována kapacita na požadovanou maximální kapacitu 18 klientů.

Odůvodnění:

Dne 30. 9. 2019 schválila Rada Zlínského kraje usnesením č. 0731/R23/19 investiční záměr č. 1573/100/07/19 s názvem „SSL OZP p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky. Jedná se o rekonstrukci objektu, místo realizace: Dolní Dědina č. p. 2, Zlín – Příluky, v souladu s „Materiálně technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou.“ Realizací tohoto záměru se zvýší životní komfort uživatelů služby. Sociální služba je nyní poskytována ve Fryštáku – Jadrníčkově vile (památkově chráněná vila) a přistaveném objektu s kapacitou 24 klientů. Objekty jsou zastaralé a nejsou přizpůsobené požadavkům pro život imobilních osob. Realizací investičního záměru dojde ke zvýšení kvality života uživatelů a k zajištění kompletní bezbariérovosti. Celková kapacita zrekonstruovaného objektu bude 18 klientů, kteří budou bydlet ve 4 samostatných domácnostech: 2 domácnosti – každá pro 5 klientů a 2 domácnosti – každá pro 4 klienty. Tímto krokem bude stávající kapacita snížena o 6 lůžek.

Dne 28. 6. 2021 schválila Rada Zlínského kraje usnesením č. 0491/R17/21 postupné snižování kapacity sociální služby Hrádku, domova pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku z původních 24 lůžek na požadovaných 18 lůžek a s tím související zastavení přijímání uživatelů.

Cíle

 • Udržení či rozvoj schopností, dovedností, vědomostí klienta v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovým a individuálním zvláštnostem.
 • Dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a snižování závislosti na službě.
 • Upevnění vztahů klienta s rodinou, známými a navazování přirozených mezilidských vztahů klienta s novými přáteli.

Zásady

 • Respektování základních lidských práv – uživatel je pro nás vždy partner, bez ohledu na
  své postižení.
 • Respektování individuálních potřeb a přání uživatelů v jejich osobním i pracovním životě.
 • Podpora samostatnosti uživatele – uživateli poskytujeme potřebnou míru podpory k
  dosažení co nejvyšší samostatnosti ve svém životě.
 • Odbornosti zaměstnanců – služba jsou poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se
  dále vzdělávají a spolupracují na zvyšování kvality poskytované služby.
 • Začleňování uživatelů do společnosti – podpora rozvoje dovedností potřebných k
  plnohodnotnému zapojení do společenského života; využívání dostupných veřejných
  služeb a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pravidelnou každodenní podporu a pomoc při péči o vlastní osobu a s tím spojenou péči o domácnost, v rozhodování se, ale také podporu v rámci společenského života.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dorost 15 – 18 let
 • mladí dospělí 19 – 26 let
 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let

Služba není určena 

– lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení;
– lidem s diagnózou akutní nebo chronické infekční nemoci;
– lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Nabízíme celoroční ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových či třílůžkových pokojích, včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme celodenní stravování, které se skládá ze tří hlavních jídel a svačiny. Hlavní jídla jsou řešeny externí dodavatelskou firmou. V rámci jednotlivých jídel je zajišťován i pitný režim. Uživatele služby zapojujeme do příprav svačin, nákupů a stolování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je podávání stravy, při pohybu, orientaci, využívání veřejně dostupných služeb, pomoc při vstávání a uléhání, pomoc při hygieně.

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, pomáháme při osobní hygieně. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči, snažíme se využívat vnější zdroje jako je kadeřnictví, manikúra, pedikúra, léčebné koupele.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Využíváme různé prvky relaxačních technik. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o celoživotní rozvoj. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?