Domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín

Prostory jsou plně bezbariérové.

Poslání služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Zlín je poskytnout dospělým lidem s mentálním či kombinovaným postižením přiměřenou a individuální péči a podporu. Klienty podporujeme v  začleňování do běžného způsobu života. Klientům pomáháme při osvojování a upevňování pracovních a společenských návyků. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí s charakterem domácnosti.

Poskytovaná podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů a současně směřuje k co nejdelšímu zachování jejich dovedností.

Kapacita

Počet lůžek celkem: 18

Cíle

Podpora klientů ve vytváření a udržení přirozených mezilidských vztahů s přáteli, rodinou, partnery a známými.

 • pomoc při psaní dopisů, pohlednic, e-mailů, sms zpráv, telefonování, práci s aplikacemi pro komunikaci
 • zprostředkování osobních setkávání – doprovod
 • vyhledávání dobrovolníků

 

Podpora klientů v činnostech odpovídajících jejich věku a možnostem, podpora ve využívání běžně dostupných služeb. Hledání aktivit přiměřených vrstevníkům klientů.

 •  podpora ve využívání různorodých volnočasových aktivit mimo domov
 • podpora stávajících koníčků a zálib a hledání nových
 • podpora v hledání a využívání návazných služeb – návštěva center denních služeb, sociálně-terapeutických dílen apod.
 • podpora změny prostředí (např. z domu na zahradu, do města, do parku, cukrárny atp.)
 • podpora při zajištění a využívání běžných služeb (obchody, úřady, kadeřník, doprava…)
 • podpora v zajištění lékařské péče

 

Poskytovat službu takovým způsobem, aby umožnila klientům žít život co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků – život v přirozeném prostředí. Klienti žijí ve své běžné domácnosti a s individuální podporou a dle svých možností se o ni starají, hospodaří se svými penězi, nakupují.

 •  pracovníci poskytují podporu nebo pomoc individuálně
 • podpora v udržení získaných dovedností a rozvoj dalších schopností
 • podpora v rozvoji komunikace

 

Maximální možná podpora samostatnosti klientů – podpora snižování jejich závislosti na službě a jiných lidech, podpora samostatného rozhodování o své osobě a podpora projevu svobodné vůle klientů. Klient může rozhodnout o tom, jestli je pro něj poskytovaná služba smysluplná a dostačující. Klient si může vybrat, s kým a kde chce žít.

 •  zjišťování spokojenosti klienta s poskytovanou službou
 • podpora při dosažení osobních cílů a přání klientů
 • zajištění a zprostředkování srozumitelných informací o možnostech jiného způsobu života než ve stávající službě

Zásady

Individuální přístup

Při plánování služby vycházíme z individuálních potřeb a přání klienta tak, abychom s ohledem na možnosti služby směřovali k co nejvyšší samostatnosti klienta.

Podpora v budování soběstačnosti a samostatnosti klientů

Klienti jsou vedeni k co nejvyšší možné samostatnosti při zvládání každodenních činností. Pracovníci poskytují klientům potřebnou míru podpory s ohledem na to, co klient ještě zvládá sám, případně co by zvládnout mohl. Celková péče je poskytována pouze v případě, že spoluúčast klienta není možná. Klienty vedeme k co možná nejvyššímu využívání běžně dostupných služeb mimo prostředí domova. Tím klientům napomáháme v navazování přirozených kontaktům s běžnou společností a také při osvojování a upevňování pracovních a společenských návyků.

Podpora práv klientů

Při práci s klienty respektujeme jejich vůli a podporujeme je v prosazování jejich cílů a potřeb. Nepřebíráme přitom za klienty nadměrnou odpovědnost, čímž je učíme pracovat s riziky a respektujeme jejich přiměřenou míru. Tím klientům napomáháme v přebírání odpovědnosti za svou domácnost a svůj život.

Rovněž přijímáme partnerský život a sexualitu jako nedílnou a podstatnou součást plnohodnotného života klientů. V této oblasti pracujeme s klienty citlivě a individuálně. K daným tématům poskytujeme osvětu a vedeme klienty k patřičné zodpovědnosti.

Partnerský přístup

S klientem jednáme jako s rovnocenným partnerem, jehož práva, zájmy a vůli respektujeme a podporujeme ho v jejich prosazování. Klient má také možnost podílet se na rozvoji služby a zvyšování její kvality prostřednictvím podaných stížností, návrhů a připomínek.

Zvyšování kvality

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zlín se snaží o neustálé zvyšování kvality poskytované služby. Pracovníci přímé péče jsou průběžně vzděláváni v oblastech zaměřených na poskytování kvalitní péče i jejich osobní růst.

Cílová skupina

Sociální služba je určena osobám ve věku od 18 let s neomezenou horní věkovou hranicí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení a jejichž situace vyžaduje vysokou míru podpory a péče jiné fyzické osoby. Za kombinované postižení se považuje kombinace mentálního postižení s přidruženým dalším postižením.

Věková struktura cílové skupiny:

 • od 18 let s neomezenou horní hranicí

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Nabízíme ubytování v jednolůžkových pokojích včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru a jeho úklidu.

Poskytnutí stravy

Poskytovatel zajišťuje celodenní stravování, které se skládá ze tří hlavních jídel. Stravu dodává externí dodavatel. Klient nemá povinnost odebírat celodenní stravu (klient má možnost si vybrat, která jídla bude odebírat). V rámci jednotlivých jídel je zajišťován i pitný režim.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Jedná se o dopomoc při oblékání, svlékání, aktivním pohybu, pomoc při přesunu na lůžko a vozík, pomoc při podávání jídla a pití, hygienickou péči, vše podle individuálních možností a schopností klientů.

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podporu a pomoc při osobní hygieně, při mytí vlasů a střihání nehtů, při použití WC, s ohledem na individuální potřeby a schopnosti klienta.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Využíváme různé prvky relaxačních technik. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o celoživotní rozvoj. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klientům je nabízeno prostřednictvím zaměstnanců využívání běžně dostupných služeb, jako jsou např. pošta, kadeřnictví, obchody, apod. včetně jejich zajištění.

Sociálně terapeutické činnosti

Zaměřují se na smyslové vnímání, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj sebeobslužných dovedností a dalších dovedností, díky nimž se klienti snáze zapojí do běžného života.

Uplatňování práv

Pomoc a podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, při zajištění jednání s úřady, vyřizování dokumentů na úřadech apod.

Základní sociální poradenství

Základní sociální poradenství se poskytuje jak klientům, tak i zájemcům o sociální službu a jeho poskytnutí je vždy bezplatné – např. poskytnutí informací o organizacích a dalších sociálních službách apod. Vyjma výše uvedených základních činností poskytovatel zajišťuje i zdravotní péči.

 

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?