Domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták

Prostory jsou částečně bezbariérové a částečně bariérové.

Poslání služby

Posláním sociální služby Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve Fryštáku je nabídnout lidem s mentálním postižením takovou míru pomoci a podpory, která vychází z individuálních potřeb. Pomoc či podpora poskytnutá zaměstnanci domova působí na klienty aktivně a rozvíjí jejich samostatnost, soběstačnost a motivuje k činnostem, které nevedou k dlouhodobé závislosti na poskytované sociální službě. 

Kapacita

Počet lůžek celkem: 18

Cíle

 • Udržení či rozvoj schopností, dovedností, vědomostí klienta v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovým a individuálním zvláštnostem.
 • Dosažení co nejvyšší míry samostatnosti a snižování závislosti na službě.
 • Upevnění vztahů klienta s rodinou, známými a navazování přirozených mezilidských vztahů klienta s novými přáteli.

Zásady

 • Respektování základních lidských práv – uživatel je pro nás vždy partner, bez ohledu na
  své postižení.
 • Respektování individuálních potřeb a přání uživatelů v jejich osobním i pracovním životě.
 • Podpora samostatnosti uživatele – uživateli poskytujeme potřebnou míru podpory k
  dosažení co nejvyšší samostatnosti ve svém životě.
 • Odbornosti zaměstnanců – služba jsou poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se
  dále vzdělávají a spolupracují na zvyšování kvality poskytované služby.
 • Začleňování uživatelů do společnosti – podpora rozvoje dovedností potřebných k
  plnohodnotnému zapojení do společenského života; využívání dostupných veřejných
  služeb a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují pravidelnou každodenní podporu a pomoc při péči o vlastní osobu a s tím spojenou péči o domácnost, v rozhodování se, ale také podporu v rámci společenského života.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dorost 15 – 18 let
 • mladí dospělí 19 – 26 let
 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let

Služba není určena 

– lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení;
– lidem s diagnózou akutní nebo chronické infekční nemoci;
– lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Nabízíme celoroční ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových či třílůžkových pokojích, včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme celodenní stravování, které se skládá ze tří hlavních jídel a svačiny. Hlavní jídla jsou řešeny externí dodavatelskou firmou. V rámci jednotlivých jídel je zajišťován i pitný režim. Uživatele služby zapojujeme do příprav svačin, nákupů a stolování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je podávání stravy, při pohybu, orientaci, využívání veřejně dostupných služeb, pomoc při vstávání a uléhání, pomoc při hygieně.

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, pomáháme při osobní hygieně. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči, snažíme se využívat vnější zdroje jako je kadeřnictví, manikúra, pedikúra, léčebné koupele.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Využíváme různé prvky relaxačních technik. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o celoživotní rozvoj. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?