týdenní stacionář

Prostory jsou bezbariérové.

Poslání služby

Posláním týdenního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením nebo mentálním postižením v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí s ohledem na jejich individuální schopnosti a možnosti, a to nejenom v oblasti základních potřeb, ale také v oblasti uplatňování práv a zájmů, získávání kontaktů v přirozeném prostředí, důstojného prožívání života ve službě i mimo službu, tak aby žili způsobem života, který se blíží co možná nejvíce normálnímu životu jejich vrstevníků.

Kapacita

Počet lůžek: 11

Cíle

Cílem poskytování služby sociální péče je optimální rozvoj osobnosti klienta v rámci možností daných mírou jeho postižení, věkovými a individuálními zvláštnostmi:

 • dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta prostřednictvím vytváření a upevňování dovedností a návyků sebeobsluhy
 • rozvoj schopností a vědomostí klienta
 • zachování a posilování přirozené vztahové sítě uživatele, pomoc a podpora při využívání dalších aktivit podporující sociální začleňování
 • správnou mírou podpory vyvolávat zájem o nabízené aktivity v rámci poskytování služby
 • umožnit klientům aktivní účast na kulturních, sportovních a společenských akcích
 • pomoc a podpora při činnostech vedoucích k co nejvyšší soběstačnosti  klienta při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů

Zásady

 • Zásada respektování základních lidských práv
  Klient je pro nás vždy partner, bez ohledu na své postižení.
 • Zásada respektování individuálních potřeb a přání uživatelů v jejich osobním i pracovním životě.
 • Zásada podpory samostatnosti klienta
  Při práci s klientem mu poskytujeme potřebnou míru podpory k dosažení co nejvyšší samostatnosti v jeho životě.
 • Zásada odbornosti zaměstnanců
  Sociální služba je poskytována kvalifikovanými zaměstnanci, kteří se dále vzdělávají a spolupracují na zvyšování kvality poskytované služby.
 • Zásada začleňování klientů do společnosti
  V rámci poskytování sociální služby podporujeme rozvoj dovedností klientů potřebných k plnohodnotnému zapojení do společenského života; využívání dostupných veřejných služeb a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina

Sociální služba je určena osobám ve věku od 18 let s neomezenou horní věkovou hranicí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s jiným druhem postižení nebo nemocí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby při:

 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • samostatném pohybu ve vnějším prostoru
 • kontaktu se společenským prostředím
 • při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění přiměřeného vzdělávání a vytváření pracovních dovedností a návyků

Služba není určena 

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hodin denně
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s projevy agresivního chování, alkoholismu a s projevy závislosti na návykových látkách
 • osobám, které svým jednáním ohrožuje sebe nebo jiné osoby
 • osobám, které trpí infekčním nebo parazitárním onemocněním
 • osobám s psychopatickým onemocněním

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Nabízíme ubytování ve dvoupodlažním bezbariérovém objektu. Vnitřní prostor objektu je členěn na tři samostatné bytové jednotky se společným hlavním vchodem, společným schodištěm a výtahem. V 1. NP se nachází 2 bytové jednotky s kapacitou 5 lůžek a 3 lůžka, v 2. NP se nachází 1 bytová jednotka s kapacitou 3 lůžka. Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvojlůžkové. Ubytování je poskytováno od pondělí do pátku, včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru. Úklid je řešen externí firmou, zajišťujeme praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme celodenní stravování, které se skládá ze tří hlavních jídel a odpolední svačiny, jídla splňují zásady racionální výživy a odpovídají potřebám dietního stravování. Dodávka stravy je zajištěna externí dodavatelskou firmou. V rámci jednotlivých jídel je zajišťován i pitný režim. Uživatele služby zapojujeme do příprav svačin, nákupů a stolování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je podávání stravy, poskytujeme pomoc a podporu při oblékání a svlékání včetně speciálních podmínek, pomoc při přesunu na lůžko, pomoc při prostorové orientaci.

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, pomáháme při osobní hygieně. Poskytujeme pomoc a podporu při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty a pomoc a podporu při použití WC. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči, snažíme se využívat vnější zdroje jako je kadeřnictví, manikúra, pedikúra, léčebné koupele.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Využíváme různé prvky relaxačních technik. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o celoživotní rozvoj v návaznosti na vytváření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění. Nabízíme pomoc a podporu při obnovení nebo upevnění kontaktu přirozeným sociálním prostředím.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou. Podporujeme uživatele při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů služby.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme ve dnech pondělí až pátek v době od 6.00 hodin (pondělí) do 18.00 hodin (pátek). 

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?