Aktuální Projekty

Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK

logo EU a MMR ČR vztahující se k projektu

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY EVROPSKÉ UNIE.

Název projektu: OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013085
Zahájení projektu: 16. 5. 2019
Předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 2023
Předpokládané celkové náklady: 114 935 tis. Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je zkvalitnění zázemí pro sociální služby, které jsou provozovány příspěvkovou organizací Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Projekt je rozdělen do čtyř částí, kdy každá část je charakterizována samostatným místem realizace.
Místa realizace projektu:
1. Broučkova 372, Zlín Příluky
2. Dolní Dědina 2, Zlín – Příluk
3. Na Hrádku 100, Fryšták
4. Pod Vodojemem 3651, Zlín
V rámci projektu budou tři sociální služby přesunuty do nově rekonstruovaných objektů (týká se denního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře) a vznikne nová kapacita služby chráněné bydlení.
Za hlavní aktivity projektu jsou považovány stavební práce a pořízení vybavení.
V souhrnu za všechny služby dojde k navýšení kapacity o 5 klientů oproti současnému stavu.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb příspěvkové organizace Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, prostřednictvím realizace čtyř částí projektu, a dosáhnout tak zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Výsledky projektu:

Výsledkem projektu budou zrekonstruované a nově vybavené prostory 4 objektů, které budou sloužit jako zázemí pro poskytování 4 druhů sociálních služeb:
1. Denní stacionář v objektu na adrese Broučkova 372, Zlín – Příluky s okamžitou kapacitou 15 klientů – bezbariérová dostupnost denního stacionáře a bezbariérové vnitřní prostory, bezbariérové sociální zařízení.
2. Domov pro osoby se zdravotním postižením v objektu na adrese Dolní Dědina 2, Zlín – Příluky s kapacitou 18 klientů – čtyři domácnosti (dvě domácnosti pro pět klientů, dvě domácnosti pro čtyři klienty), bezbariérové prostory.
3. Týdenní stacionář v objektu na adrese Na Hrádku 100, Fryšták s kapacitou 11 klientů, – tři domácnosti (dvě domácnosti pro tři klienty a jedna domácnost pro pět klientů), bezbariérové prostory.
4. Chráněné bydlení v objektu na adrese Pod Vodojemem 3651, Zlín – vytvořena nová kapacita pro 8 klientů, dvě samostatné domácnosti (jedna domácnost pro 4 klienty), bezbariérové prostory.

Projekt je realizován s finanční výpomocí Zlínského kraje.