Domov pro osoby se zdravotním postižením Hrobice

Prostory jsou částečně bezbariérové a částečně bariérové.

Název sociální služby

Poslání služby

Posláním sociální služby je pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci tak, aby mohli žít svobodným způsobem života, který je srovnatelný s životem okolní společnosti.

Kapacita

Počet lůžek celkem: 39 lůžek

Cíle

Cílem je poskytování sociální služby individuálně každému klientovi tak, aby byl rozvíjen jeho důstojný život s podporou přirozených mezilidských vztahů, samostatného rozhodování o své osobě a podporou projevů svobodné vůle s možností využívat běžné dostupné služby.

Zásady

Respektování klienta jako člověka a jeho lidských práv

 • Je respektována svobodná vůle klientů.
 • Klienti jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
 • Klienti jsou vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování. 

Individuální přístup

 • Služby jsou poskytovány individuálně na míru klientovi. 
 • Při plánování se vychází z individuálních přání, potřeb a schopností klienta. 
 • Společné plánování průběhu služby probíhá s podporováním co nejvyšší míry soběstačnosti s ohledem na možnosti organizace. 

Uspokojování fyzických, duševních a sociálních potřeb klienta

 • Podpora partnerského života a sexuality jako nedílné součásti plnohodnotného života.
 • Pracovníci vedou klienta k rozpoznání vlastních potřeb, neurčují je, zajišťují klientům pocit bezpečí a důvěry. 

Snaha o neustálé zvyšování kvality života

 • Služby jsou zajišťovány kvalifikovaným personálem, který se nadále vzdělává.
 • Klienti se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb formou podaných stížností, návrhů připomínek a definování svých osobních cílů v rámci plánování služeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a kombinovaným postižením psychickým a mentálním.

Věková struktura cílové skupiny:

 • dospělí od 45 let

Služba není určena 

 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení;
 • lidem s diagnózou akutní nebo chronické infekční nemoci;
 • lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Nabízíme celoroční ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích včetně dodávky elektrické energie, vody, zabezpečení optimálního tepelného režimu, údržby a oprav obývaného prostoru. Součástí ubytování je také úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

Poskytnutí stravy

Prostřednictvím vlastní kuchyně zajišťujeme celodenní stravu v minimálním rozsahu 3 hlavních jídel za den. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu jako je pomoc při oblékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při uléhání nebo při změně poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně

Poskytujeme podmínky pro osobní hygienu, pomáháme při osobní hygieně, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů v návaznosti na volnočasové a zájmové aktivity. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zaměřujeme se na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu. Tyto činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob se zdravotním postižením do kolektivu uživatelů služby a do společnosti.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?