Chráněné bydlení

Prostory jsou bariérové - pouze pro mobilní uživatele.

Poslání služby

Posláním sociální služby chráněného bydlení ve Fryštáku je poskytovat mobilním dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením individuální podporu, jakou potřebují k tomu, aby mohli žít v běžných bytech způsobem, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Usilujeme o rozvoj schopností a dovedností vést samostatný život a snižování závislosti na službě. Podporujeme samostatné rozhodování klientů o vlastním životě a
maximální možné zapojení klienta do veřejného života. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti klientů.

Kapacita

Počet lůžek: 4

Cíle

 • Umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít v domácnosti v běžném bytě a zvládat nároky samostatného bydlení s potřebnou podporou.
 • Umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením využívat všechny příležitosti, které nabízí místní komunita, žít „normální“ život se všemi výhodami i úskalími.

Zásady

 • Zásada individuálního přístupu
  Každého člověka vnímáme jako originální bytost. Snažíme se, aby naše služba respektovala a přizpůsobovala se aktuálním potřebám jednotlivých klientů.
 • Zásada respektování důstojnosti a práv klientů
  Omezení ve svéprávnosti není důvodem k tomu, aby nebyla respektována práva a důstojnost klientů.
 • Zásada možnosti rozhodování
  Zaměstnanci klientům pouze navrhují různé způsoby a možnosti řešení. Klient se rozhoduje sám, je veden k odpovědnosti za vlastní rozhodnutí.
 • Zásada zapojení se do veřejného života
  Základem je využívání běžných služeb veřejnosti, přirozených vztahů, spolupráce s rodinou a opatrovníky.
 • Zásada zachování mlčenlivosti
  Touto zásadou rozumíme mlčenlivost ve vztahu k osobním a citlivým údajům klientů.

Cílová skupina

Mobilní osoby ve věku 19 – 64 let s mentálním a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci, které nejsou schopny samy nebo za pomoci
blízkých osob tuto situaci řešit.

Služba není určena 

 • osobám s mentálním postižením v kombinaci s duševní poruchou se sklony k agresivnímu chování, která není stabilizována
 • osobám s mentálním postižením v kombinaci s úplnou ztrátou zraku nebo sluchu
 • imobilním osobám

Základní činnosti

Poskytnutí ubytování

Celoroční ubytování v bytovém domě v běžné zástavě, ve dvoulůžkových pokojích, včetně vybavení, které zahrnuje i elektrospotřebiče (např. kuchyňské elektrospotřebiče, TV, elektrospotřebiče na úklid). Ubytování je včetně dodávky elektrické energie, vody, tepla, internetu.

Poskytnutí stravy

Pomáháme uživatelům při přípravě stravy dle jejich individuálních potřeb (výběr receptu, potřebné suroviny, dohled nebo dopomoc s přípravou jídla). Dle potřeb uživatelů zajišťujeme také celodenní stravu v rozsahu nejméně tří jídel s ohledem na věk, zásady racionální výživy a potřeby dietního stravování.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomáháme uživatelům při běžném úklidu a údržbě domácnosti a údržbě domácích elektrospotřebičů (např. pomoci při vytírání, vysávání, mytí oken, úklid kuchyňské linky, skříní, koupelny, WC). Podporujeme uživatele v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami (např. při sestavení nákupního seznamu, placení, plánování rozpočtu).

Pomoc při osobní hygieně

Uživatele podporujeme v oblasti hygieny k samostatnosti, pomoc poskytují pracovníci při úkonech, které uživatelé sami nezvládnou. Podpora a pomoc je poskytována u každého uživatele s ohledem na jeho individuální potřeby, např. při čištění zubů, při péči o pokožku, při sprchování, nebo může být poskytována i ve všech oblastech osobní hygieny. Pomáháme uživatelům také při základní péči o vlasy a nehty a při použití WC.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pomáháme uživatelům při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zahrnující např. kontakty se sousedy a s ostatními obyvateli obce. Formou nácviku a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností podporujeme uživatele v organizaci dne a volného času, při běžných denních aktivitách i při volnočasových aktivitách dle jejich přání a zvyklostí. Poskytujeme také podporu v oblasti partnerských vztahů a podporu při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dle potřeb uživatelů poskytujeme doprovod do zaměstnání, na kulturní akce, zájmové aktivity instituce, k lékaři apod. Podporujeme a pomáháme uživatelům s využíváním běžně dostupných služeb (např. kadeřnice, pedikúra, kosmetika, pošta, knihovna, restaurace) a pomáháme také při obnovení nebo upevnění kontaktu uživatele s rodinou a dalších aktivitách podporující sociální začlenění.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme uživatele v rozvoji a udržení sociálních schopností a dovedností podporujících jejich sociální začlenění dle jejich potřeb např. využitím služeb externích terapeutů, motivujeme uživatele v kontaktu a setkávání s lidmi mimo domácnost, poskytujeme uživatelům psychosociální podporu formou naslouchání.

Uplatňování práv

Jsme nápomocni při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, podporujeme uživatele při vyjádření vlastních přání a potřeb, rozhodování a možnosti volby, pomáháme při vyřizování běžných osobních záležitostí, úředních jednáních apod.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme nepřetržitě 24 hodin denně.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?