DENNÍ STACIONÁŘ

Prostory jsou plně bezbariérové s možností vyhrazeného parkování.

Poslání služby

Posláním Denního stacionáře Zlín je to, že poskytujeme lidem s mentálním a kombinovaným postižením individuální míru podpory či pomoci. Poskytovanou službou rozvíjíme dovednosti, schopnosti a znalosti klientů tak, abychom přispěli k jejich samostatnosti a podpořili jejich sociální začlenění. Ambulantní službou umožňujeme klientům žít doma běžným způsobem života.

Kapacita

Okamžitá kapacita je 15 klientů současně v jeden okamžik.

Cíle

Cílem denního stacionáře je zachovat či rozvinout schopnosti, znalosti a dovednosti klientů s ohledem na stupeň jejich postižení, věk, individuální potřeby a možnosti formou:

  • aktivizace klientů vedoucí k udržení a posílení jejich stávající soběstačnosti,
  • snižování závislosti klientů na poskytované sociální službě (chceme zvyšovat kompetence klientů v souladu s posláním služby),
  • podpory klientů při využívání běžně dostupných služeb.

Zásady

Při práci s klienty všichni pracovníci respektují zásady:

  •  individuálního přístupu

Vychází z respektu k individuálním potřebám a možnostem každého člověka. Poskytování služby přizpůsobujeme individuálním potřebám člověka, a to v rámci možností denního stacionáře.

  • důstojnosti člověka

Lidskou důstojnost chápeme jako cíl všech lidských práv. O lidskou důstojnost člověk nepřichází a nemůže ji ani ztratit. Při poskytování služby zohledňujeme věk člověka, a to co prožil – vážíme si každého člověka a uznáváme jeho jedinečnost; nechováme se k druhému člověku lhostejně a neponižujeme jej; neposkytujeme nepravdivé informace; zapojujeme člověka do rozhodování o sobě a všeho co se ho týká, a to vzhledem k jeho zdravotnímu stavu; dotazujeme se na to, jak máme člověka oslovovat; nasloucháme člověku a vyjadřujeme empatii; oceňujeme člověka.

  • přiměřenosti rozsahu podpory a pomoci

Podporujeme a pomáháme člověku s činnostmi, které nezvládá. Neděláme za něj činnosti, které dokáže zvládnout sám, popřípadě se slovní podporou.

Cílová skupina

Služba je určena osobám ve věku od 16 let do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení.

Základní činnosti

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabízíme možnosti a pomáháme při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, jako je pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru. Také poskytujeme pomoc a podporu při podávání stravy a pití.

Pomoc při osobní hygieně

Nabízíme pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a pomoc při použití WC. Péči o osobní hygienu uživatelů zajišťují pracovníci v přímé péči. Uživatele také zapojujeme do nákupu prostředků o sebepéči, snažíme se využívat vnější zdroje jako je kadeřnictví, manikúra, pedikúra, léčebné koupele.

Poskytnutí stravy

Zajišťujeme stravu přiměřenou době poskytovaní služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. V DS poskytujeme uživatelům sociální služby jen oběd. Obědy jsou řešeny externí dodavatelskou firmou. V rámci hlavního jídla je zajišťován i pitný režim. Uživatele služby si nosí svačinku připravenou z domu.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Individuální aktivizace se odvíjí od přání, potřeb a možností uživatele. Podporujeme individuální zájmy uživatelů. Nabízíme pracovně výchovné činnosti, nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti. Usilujeme o získání a upevňování pracovních návyků uživatele a o jeho celoživotní rozvoj. Vytváříme podmínky pro přiměřené vzdělávání nebo pracovní uplatnění.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vedeme uživatele k samostatnosti při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Nabízíme pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s rodinou. Podílíme se na zprostředkovávání dalších aktivit i mimo zařízení a tím společně s rodinou uživatelů přispíváme k eliminaci sociálního vyloučení.

Sociálně terapeutické činnosti

Podporujeme rozvoj schopností a dovednosti uživatelů služby, motivujeme je, snažíme se jim najít vhodnou aktivitu vedoucí k rozvoji či udržení osobních čí sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Uplatňování práv

Dbáme na ochranu práv uživatelů, jejich důstojnost, jsme nápomocni pro jednání se soudy, úřady a to vždy s nejlepším zájmem pro uživatele.

Doba poskytování činnosti

Službu poskytujeme v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 6:30 do 16:00 hodin.

Kontakty

Máte zájem o poskytování sociální služby?